+VO HAARLEM

Welkom op de website van het +VO

Het Samenwerkingsverband (SWV) Zuid Kennemerland, waarin alle Voortgezet Onderwijs scholen zijn vertegenwoordigd, is organisatorisch en beleidsmatig verantwoordelijk voor de +VO-voorziening. In onze regio zijn er twee locaties; een in Velsen en een in Haarlem.

Informatie over de +VO-voorziening in Haarlem:

Het SWV heeft de uitvoering van de +VO-voorziening ondergebracht bij de Dunamare onderwijsgroep. Het SWV heeft in zijn meerjarenplanning de volgende taken voor de
+VO-voorziening benoemd:

 • onderwijs
 • crisisbeheersing
 • observatie en diagnostiek
 • hulpverlening
 • terug- of doorplaatsing

Door de +VO-voorziening te positioneren binnen de zorgstructuur van het SWV, is plaatsing in een +VO-voorziening een van de opties in de ondersteuning die vanuit het SWV in aanvulling op de schoolinterne ondersteuning kan worden aangeboden.

LOCATIES: VELSEN & HAARLEM

Wat is +VO?

Het Samenwerkingsverband (SWV) Zuid Kennemerland, waarin alle Voortgezet Onderwijs scholen zijn vertegenwoordigd, is organisatorisch en beleidsmatig verantwoordelijk voor de +VO-voorziening. In onze regio zijn er twee locaties; een in Velsen en een in Haarlem.

Voor wie:

Wanneer het ondersteuningsaanbod van de school onvoldoende aansluit op de ondersteuningsbehoefte van een leerling, of wanneer om een andere reden de school handelingsverlegen is, kan de leerling tijdelijk geplaatst worden in deze bovenschoolse voorziening. Het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) van de leerling vormt de basis voor het programma in de +VO; de leerling speelt een centrale rol bij het formuleren van de doelen.

Medewerkers +VO Haarlem

Directeur dhr. A. van Zon

De directeur is eindverantwoordelijk voor de gehele gang van zaken op de +VO-voorziening. De +VO-voorziening valt onder de Dunamare onderwijsgroep.

Coördinatoren

Mw. M. Meppelink-Oud en mw. L. Heuvingh

De coordinatoren zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de +VO-voorziening.

Schoolmaatschappelijk werker

Mw. M. Meppelink – Oud

Soms zijn persoonlijke problemen of de gezinsproblematiek zo groot dat er meer hulp nodig is. Waar nodig zijn er extra gesprekken of een huisbezoek. Tevens zorgt de schoolmaatschappelijk werker voor contact met externe hulpverleners en instanties.

Orthopedagoog

Mw. L. Heuvingh

De orthopedagoog doet observaties en voorziet de mentoren van pedagogische adviezen. Ook kan zij individuele gesprekken voeren of tests afnemen als dat nodig is.

Docenten (mentoren)

 Mw. S. Starrveld

De mentor begeleidt de leerlinegn dagelijks in de klas op zowel didactisch als pedagogisch gebied. Hij/zij is verantwoordelijk voor het klassenmanagement. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders en is de spil in het netwerk rondom de leerling. 

Onderwijsassistent

Mw. S. Langeveld

De mentoren en onderwijsassistenten begeleiden de leerlingen tijdens de gehele lesdag met hun schoolwerk. De mentoren hebben wekelijks contact met ouders/verzorgers en school. Zij zijn voor de ouders het eerste aanspreekpunt.

Vertrouwspersoon

Mw. M. Meppelink-Oud

Elke schoolinstelling kent een vertrouwenspersoon waar leerlingen vertrouwelijk mee kan overleggen over klachten, ongewenst gedrag en gelijksoortige problemen.

Betrokkenheid van de eigen school gedurende het verblijf van de leerling is een vereiste; de leerling blijft dan ook ingeschreven op de school van herkomst.

De leerling volgt een programma waarin onderwijs en gedragsbeïnvloeding centraal staan, met het doel zo snel mogelijk terug te keren in het (reguliere) onderwijs, bij voorkeur op de eigen school of anders op een andere school binnen het SWV.

Bij vertrek van de leerling wordt deze voorzien van een gefundeerd advies over het voor hem meest passende vervolg en een eindverslag met aanbevelingen voor de vervolgsituatie.

DOEL VAN DE +VO-VOORZIENING

Doelstelling

Het doel van de +VO-voorziening is het schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten te verminderen dan wel te voorkomen. De leerling krijgt een nieuwe, maar niet vrijblijvende kans aangeboden om binnen een afgebakende periode te werken aan het verbeteren van schoolse vaardigheden en persoonlijke leerdoelen.

Onderwijs op alle VO-niveaus
De +VO-voorziening biedt een mogelijkheid tot begeleiding aan leerlingen binnen alle niveaus van het voortgezet onderwijs, van praktijkonderwijs tot en met vwo. In samenwerking met de betreffende school wordt dan gezocht naar een passend programma voor een specifieke leerling. In de praktijk betekent dit, dat de aanleverende school planners, boeken, materiaal en toetsing verzorgt. De studiebegeleiding doet de +VO-voorziening, het nakijken en becijferen van de toetsen verzorgt de school. De meeste jongeren verblijven maximaal drie maanden op de +VO-voorziening. Er is een programma voor vijf dagen in de week. In de groep zijn steeds twee begeleiders; een mentor en een onderwijsassistent aanwezig. De +VO-voorziening beschikt over mentoren, die verantwoordelijk zijn voor de onderwijskundige begeleiding, onderwijsassistenten, een orthopedagoog, een schoolmaatschappelijk werker(deze laatste twee met coördinerende taken) en een directeur.
Observatie en diagnostiek

Gedurende de intake en de periode bij de +VO-voorziening wordt voortdurend geobserveerd. Afhankelijk van die observaties wordt eventueel diagnostisch onderzoek geïnitieerd. Dit kan op beperkte schaal door de orthopedagoog gedaan worden.

Sociaal- emotionele vorming
Onder de problemen op school ligt veelal sociaal-emotionele problematiek. Binnen de +VO-voorziening is veel aandacht voor het stimuleren van de zelfreflectie en de eigen inbreng van de leerlingen. De kringgesprekken in de ochtend geven daar gestructureerd een mogelijkheid toe. Diverse handvatten, spellen, vragen en ontlokkers zijn hiervoor verzameld en ontwikkeld. Daarnaast worden de leerlingen gedurende de dag voortdurend geholpen naar zichzelf en de interacties die zij met anderen hebben te kijken. Dat gaat waar mogelijk op een positieve en oplossingsgerichte wijze. Aan het einde van elke dag wordt met iedere individuele leerling een scorelijst ingevuld.Mogelijk wordt advies gegeven over specifieke trainingen, zoals voor agressie-regulatie of weerbaarheid.
Aanbod

Wij bieden die leerlingen een tijdelijke plek om tot rust te komen, samen te bekijken wat er moet gebeuren om terug te keren naar de school van herkomst of een andere school die beter bij de leerling past. Momenteel zijn er drie arrangementen mogelijk:

 

  1. Doorstroomperspectief onderwijs
  2. Het perspectief is plaatsing in regulier vo – hetzij op de school van herkomst, hetzij op een andere vo-school; in sommige gevallen mbo of vso.
 • CombinatieperspectiefAls in het MDO geen overeenstemming is bereikt over het doorstroomperspectief is een vijfde arrangement mogelijk:
  1. Het perspectief is deeltijdonderwijs: een combinatie van begeleiding door deskundigen en deeltijdonderwijs (eventueel thuis). Een re-integratietraject na thuiszitten kan een combinatieperspectief zijn.
 • Second opinion (observatie)Voor dit traject kan een kortere periode dan 13 weken worden afgesproken. Als het pre-advies van de +VO na vier weken een heel duidelijk beeld geeft, kan bij overeenstemming gekozen worden voor een versnelde overstap naar het vso.
 1. Wanneer de school van herkomst vso adviseert, maar de ouders zijn het daar niet mee eens, kan de leerling voor een observatieperiode in de +VO geplaatst worden. Het doel hiervan is dat de +VO na de observatie duidelijk in kaart brengt wat de ondersteuningsbehoefte van de leerling is en welk type onderwijs hierbij past. Dit kan dus een ander advies dan vso worden; ook de mogelijkheid dat de leerling terugkeert naar de school van herkomst blijft bestaan.
Terugkeerprogramma en (schoolloopbaan)advies

Als een leerling op reguliere wijze de +VO-voorziening verlaat, wordt dit begeleid met een plan. Dit plan wordt besproken met de leerling, ouders, de school en eventueel de instantie, die betrokken is. Daarin zijn ook onze adviezen betrokken. Tijdens de +VO-periode kunnen wij tot het advies komen dat terugkeer naar dezelfde school en/of niveau niet wenselijk is. Dan wordt een ander type onderwijs of ander niveau geadviseerd.

Bij aanname van een leerling heeft de +VO-voorziening de zorg voor een goede uitvoering van het inhoudelijke proces. Mocht de +VO-voorziening om enigerlei reden niet in staat blijken het gewenste proces te kunnen waarborgen, dan wordt er een MDO(Multi Disciplinair Overleg) met alle betrokkenen georganiseerd om een nieuw plan te maken.

Aanmelden & route

De +VO voorziening is een interventie die aangevraagd wordt door de school van herkomst (de school waar de leerling staat ingeschreven), in samenwerking met ouder(s) en leerling. De school van herkomst heeft in het ontwikkelingsperspectief van de leerling omschreven welke interventies de leerling nodig heeft om de doelen te behalen. Wanneer de interventies die geboden zijn binnen de school (o.a. trajectbegeleiding), niet voldoende blijken voor het te behalen doel, organiseert de school in samenwerking met ouders en leerling, een Multi Disciplinair Overleg (MDO). In dit traject kan besloten worden dat een interventie op de +VO nodig is, om het gestelde doel te behalen. Bij dit MDO (een MDO-toewijzing) is altijd een consulent passend onderwijs van het samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland aanwezig. Deze zit het MDO voor en controleert samen met school, ouders en leerling of alle mogelijke en juiste interventies binnen de school (de ondersteuningsroute) voldoende ingezet zijn. Daarna formuleert het MDO samen een preadvies naar de Commissie van Toewijzing van het samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland.

De commissie controleert dit advies op procesmatige criteria. Deze commissie geeft vervolgens een beschikking voor een plaatsing op de +VO af.

Zodra deze beschikking is afgegeven, wordt de leerling door de +VO binnen een week uitgenodigd voor een startgesprek. Bij dit startgesprek zijn de beoogde mentor van de +VO, de schoolmaatschappelijk werker, ouders, leerling en de school van herkomst aanwezig.

Hoe verloopt een plaatsing op het +VO

 Vanaf de eerste dag dat de leerling op de +VO begint, start de periode van 3 maanden. Deze periode kent 3 fasen:

Fase 1: ondersteunings-fase

Een leerling krijgt een individueel gericht programma aangeboden met als doel: tot rust komen, wennen aan een schoolse setting, hervinden van de eigenwaarde en het behalen van succeservaringen. Er wordt gewerkt aan de schoolse vaardigheden uit fase 1 (zie scorelijst schoolse vaardigheden).

De medewerkers observeren de leerling en kijken wat er nodig is voor de leerling om het goed te doen op school. Aan het eind van deze vier weken vindt er een overleg plaats, waar de verdere stappen op de +VO worden bepaald. Dit wordt samen met de leerling, ouders en school van herkomst besproken. Als de leerling voldoende vaardigheden heeft, kan hij door naar fase 2. Heeft de leerling langer de tijd nodig om tot rust te komen en aan deze vaardigheden te werken, dan kan fase 1 met twee weken worden verlengd.

 Fase 2: vaardigheden-fase

Er wordt gewerkt aan de hand van de schoolse vaardigheden uit fase 2.

De leerling gaat samen met ouders en +VO aan de slag om de schoolse vaardigheden die in deze fase worden getraind, zich eigen te maken. Aan het eind van deze periode vindt opnieuw een overleg plaats met alle betrokkenen om te bepalen wat de vervolg stap gaat zijn.

 Fase 3: uitstroom-fase

Wanneer duidelijk is waar de leerling naar toe gaat na de periode op de +VO worden er afspraken gemaakt met die betreffende school over de terugkeer. Daar past een (eventueel gefaseerde) terugkeer in, een kennismaking met de mentor en de klas van die school.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitstroom en nazorg

Als de conclusie is dat de leerling zijn schoolcarriere elders beter kan voortzetten, dient de school van herkomst samen met de ouders daar zorg voor te dragen. Wanneer een leerling uitstroomt heeft een geleidelijke, gefaseerde overgang onze voorkeur. Hierdoor kunnen de docenten en begeleiders het proces optimaal begeleiden en volgen. De leerling zelf kan hierbij rustig wennen aan het weer in het ritme komen van de school. Deze momenten worden geëvalueerd met de leerling en met de school en kunnen zorgen voor advisering, bijstelling en uitbreiding van het aantal te volgen lessen.

Velsen

Velsen / IJmuiden
Eenhoornstraat 8
1973 XT IJmuiden

Haarlem

Haarlem
Planetenlaan 13
2024 EN Haarlem

TWEE LOCATIES VAN +VO

Contact

In Zuid-Kennemerland zijn er vestigingen van +VO op de volgende locaties:

+VO Haarlem
Planetenlaan 13
2024 EN Haarlem
Coördinatoren: L.Heuvingh en M.Meppelink-Oud
T 023 – 540 3364

+VO Velsen
(locatie Tender College)
Eenhoornstraat 8
1973 XT IJmuiden
Coördinator: Ron Pluimert
T 0255 – 51 63 43

Links

Samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland
Samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland In regionale samenwerkingsverbanden (SWV-VO) werken de scholen voor voortgezet onderwijs samen aan de uitvoering van de Wet op Passend Onderwijs.

Dunamare Onderwijs Groep
De Dunamare Onderwijsgroep biedt een volledig en voor alle leerlingen passend aanbod van voortgezet onderwijs in de regio Haarlem, Haarlemmermeer en IJmond. De Dunamare Onderwijsgroep is de uitvoerder van de +VO-voorzieningen in Haarlem en Velsen.

Intranet Dunamare
De webportal van Dunamare is beschikbaar voor alle medewerkers van Dunamare, na inlog.